Make your own free website on Tripod.com
ITO ANG ARAW
 
Koro:
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon;
Tayo’y magsaya at magalak!
 
Magpasalamat kayo sa Panginoon,
Butihin S’ya, Kanyang gawa’y walang hanggan.
Sabihin ng sambayanan ng Isarael,
"Walang hanggan, Kanyang awa!" (Koro)
 
Kanang kamay ng Diyos sa ‘ki’y humango.
Ang bisig N’ya sa ‘kin ang tagapagtanggol.
Ako’y hindi mapapahamak kailanman.
Ipahahayag ko l’walhati N’ya (Koro)
 
Ang aking Panginoon, moog at buhay.
S’ya ang batong tinangihan ng tagapagtayo.
Kahanga-hanga sa aming mga mata,
Gawain N’ya; Purihin S’ya! (Koro)
 
Koda: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon;
Tayo’y magsaya at magalak!
 
back to list