Make your own free website on Tripod.com
 MAPAPALAD
Mapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo.  Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo.  Mapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaliwin kayo.  Mapapalad, Panginoon, ang mga katulad Mo.
Mapapalad kayong maawain, kaaawaan kayo ng Diyos.  Mapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo.  Mapapalad kayong inuusig, maghahari ang Diyos sa inyo.  Mapapalad, Panginoon, ang mga katulad Mo.